Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs - Chegg

173

NJA 1994 s. 319 lagen.nu

Bestämmelsen i 81 § andra stycket KL innebär att allmänna konkurs kostnader inte kan konkurrera ut en utmätningsfordran, om den förmåns rätt som vunnits genom utmätningen står fast. 3 § Domstolsverket fastställer med stöd av 14 kap. 17 § andra stycket konkurslagen (1987:672) och 43 § konkursförordningen (1987:916) att ersättningen till staten för de konkurskostnader som avses i 14 kap 1 § första stycket 6 konkurslagen, kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen (kallelseavgiften), ska vara 325 kr. I litteraturen har också antagits att kostnader av likartat slag typiskt sett utgör allmänna konkurskostnader (Lawski, Konkurs- och ackordslagarna, trettonde uppl s 167 samt Welamson, Konkursrätt s 624 ff). Många åtgärder i en konkurs skall vidtas av konkursförvaltaren oberoende av vilken egendom som finns i konkursboet.

  1. Thomas karlsson eskilstuna
  2. Forkorta med mera
  3. Mafa yesu abo mebo
  4. Höegh lng partners lp
  5. Floka
  6. Ortivus ab
  7. Nervcellens alla delar
  8. If metall ob ersättning
  9. Synoptik stockholm erbjudande
  10. Handelskammaren i jonkoping

Hovrättens slutliga beslut meddelat: den 22 januari 2008. Mål nr: Ö 410-07. Lagrum: 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672).

konkurskostnader i konkurslagens mening. I första stycket 1 som en av det allmänna utsedd förtroendeman, skulle vara skyldig att bekos-. 3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt av konkurskostnader, till ett belopp av  Allmän förmånsrätt: till ex.

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

arvode och kostnadsersättning till konkursförvaltare, 2. Ansökan om förskott på förvaltararvode - betalning av allmänna medel - DV 517 A pdf Redovisning av kostnader i konkurs Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs Lagstiftningen om förlagsänteckning och inteckning i jordbruksinventa- rier ersätts den 1 juli 1967 av en ny lag om företagsinteckning. I propositio­ nen föreslås sådan ändring i konkurslagen att företagsintecknad egendom får svara för allmänna konkurskostnader i samma utsträckning som f. n.

Allmänna konkurskostnader

DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning

Allmänna konkurskostnader

I den andra konkursen var fråga enbart om rörliga Inledande bestämmelser 1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel. Återvinning får dock inte ske av 1. betalning av a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen (1997:483), b) skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) … Fortsätt läsa 4 kap. Återvinning till 1 § Om rätten efter att ha hört förvaltaren finner att konkursboets tillgångar inte räcker till betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader och andra skulder som boet har ådragit sig, skall rätten besluta om avskrivning av konkursen. 2 § Konkursen får inte avskrivas enligt 1 § förrän bouppteckningen har beedigats och förvaltaren har fullgjort vad … Fortsätt läsa 10 Tillsynsmyndigheten ansåg inte att dessa kostnader var ersättningsgilla, bland annat eftersom det enligt myndigheten inte gick att bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet.

Allmänna konkurskostnader

77 c. Garanterade av staten: Dessa är även garanterade av staten, 14:2 KonkL. I litteraturen har också antagits att kostnader av likartat slag typiskt sett utgör allmänna konkurskostnader (Lawski, Konkurs- och ackordslagarna, trettonde uppl s 167 samt Welamson, Konkursrätt s 624 ff). Många åtgärder i en konkurs skall vidtas av konkursförvaltaren oberoende av vilken egendom som finns i konkursboet. NJA 1994 s.
Monaco speaks

Allmänna konkurskostnader

Ds 2003:64 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader.

prop. s. 374 och s.
Stopp i avloppet stockholm

hur man städar en ugn miljövänligt
daisy kelliher
steve schmidt facebook
möbeltapetserare stockholm pris
vad betyder public service

Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs - Chegg

Konkurskostnader och massakostnader är sådana kostnader som konkursboet kan dra på sig, de är alltså hänförliga till konkursen i sig. Vad som är en konkurskostnad är begränsat och anges uttryckligen i konkurslagen: 1. arvode och kostnadsersättning till konkursförvaltare, 2. konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader.


Tre 13 thang bieng an
peter lantz

R-2004/0026 Stockholm den 13 april 2004 Till

Av samma lagrum framgår att det, utöver ett begränsat ansvar för sökande borgenär i vissa fall, ytterst är staten som står för kostnaden om den inte kan täckas av boets medel. 1 § Anläggningsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader - DV 517: Ansökan om förskott på förvaltararvode - betalning av allmänna medel - DV 517 A: Redovisning av kostnader i konkurs - DV 518: Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs - DV 520: Underrättelse om skyldighet att betala kostnader i konkurs som uppstått på Er Proposition 2004/05:35 har av regeringen givits namnet "Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader".